(sv. Pavel je zde psán jako Saul) ( SK 8,1 - 3) PRVNÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE - Saul schvaloval, že Štěána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzlémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochvalovali a velmi nad ním truchlili. saul e však snažil církev zničit; pátral dům od odomu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. ... (SK 9,1 - 9) OBRÁCENÍ SAULA - Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tym mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v potech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: ,,Saue, Saule, proč mne pronásleduješ?" Saul řekl: ,,Kdo jsi Pane?" On odpověděl: ,,Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova ; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.