Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

rubrika Úryvky z Písma Svatého


Cožpak v nás nehořelo srdce?

Když jsem si dnes odpoledne otevřela svoji Jeruzalémskou Bibli, abych si přečetla poslední kapitolu Lukášova evangelia a splnila tak jedno z postních předsevzetí, velmi mě zaujal úryvek o učednících odcházejících z Jeruzaléma do Emauz.

I my můžeme říkat Kristovi "Bratře!"

Jako každý pátek, i dnes jsem mohla být přítomna na mši svaté u nás ve farnosti. Je to takové jiné, než v neděli. Málo lidí, méně zpěvů, ale má to své kouzlo. Dnes mě zaujalo evangelium, ve kterém otec četl tento úryvek: (Matouš 12,46-50) Ještě když…

Věty sv. Pavla z listu ŘÍmanům k zamyšlení

Ku příležitosti roku sv. Pavla se teď scházíme skoro každé úterý a probíráme různý informace o sv. Pavlovi a tak se vlastně připravujeme na soutěž. V listu Římanům je opravdu dost zajímavých vět, tak vám jich tu sem několik píši.. :)

Pán Ježíš radí 3/3

Jak se postit Mt 6,16-18 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukatovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři si hlavu olejem a tvář svou umyj, abys…

Pán Ježíš radí... 2/3 aneb Jak se modlit...

Nedávno jsem se svěřovala, že se mi při modlitbě špatně soustředí... Našla jsem v Písmu pár vět, které k modlitbě říká Pán Ježíš ( navazuje to na minulý úryvek) MT 6,5-8 Jak se modlit A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v…

Pán Ježíš radí... 1/3

Mt 6,1-4 Jak prokazovat dobrodiní Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv: jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí proroci v synagogách a na ulicích, aby došli…

Apokalypsa aneb konec světa, ale jen toho pozemského! 1/2

Poslední dobou je hodně diskutované téma pohromy nebo snad i konec světa. Na začátku se podíváme, co o tom říká písmo:(MT 24,3-14)Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "pověz nám, kdy to nastane a jaké…

Obrácení sv. Pavla

(sv. Pavel je zde psán jako Saul) ( SK 8,1 - 3) PRVNÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE - Saul schvaloval, že Štěána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzlémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána…

Zamyšlení nad článkem " Poslední / třetí předpověď utrpení

Na tomto článku můžeme pozorovat hned několik rozdílů. Například rozdíly mezi způsobem psaní od jednotlivých evangelistů. Vidíme, že Matouš a Marek to mají velice podobné.Zatím co Lukáš zvýrazňuje to, že apoštolové nerozuměli a dívá se na proroctví…

Poslední / Třetí předpověď utrpení

Třetí předpověď utrpení (Mt 20,17-19)Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl:,, Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho ne smrt a vydají pohanům, aby se mu…